پُست شماره

پُست شماره ۱۱
"اتفاقات مسخره"

به آتش خواهم کِشید تمام اتفاقاتِ مسخره‌ای را که می‌خواهند "من" را از "من" دور کنند وَ دود‌ِشان خواهم کرد، همچون سیگارِ پوچِ بی‌خاصیتِ خالی از گیاه.

پِی‌نوشت :
عکس مالِ قِدیماس
۱۳۹۸/۰۱/۱۱
| عماد |


پُست شماره

پُست شماره ۱۱منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱

منبع : Emadپُست شماره ۱۱
برچسب ها : پُست شماره